همگرایی سیستمی معادله تفاضلی فازی سطح دی اکسید کربن خون بر اساس تفاضل هاکوهارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم پایه، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

در این مقاله ، میزان سطح دی اکسید کربن موجود در خون، به صورت یک مدل از معادلات تفاضلی فازی، که بر اساس تفاضل هاکوهارا طراحی شده، مورد مطالعه قرار می گیرد. ابتدا، یک سیستم خطی متشکل از معادلات تفاضلی مرتبه دوم مستقل از یکدیگر، مطالعه شده و شرایط کافی برای وجود جواب عمومی آن یافت شده است. سپس، همگرایی سیستمی معادله تفاضلی فازی تحت مطالعه، مطرح و شرایط کافی برای همگرایی سیستمی آن فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] اللهویرانلو، ت. خضرلو، م. خضرلو، س. روشهای عددی در جبر خطی با تاکید بر حل مساله (1387). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 
[2] Agarwal, R.P. (2000) Difference equations and inequalities, 2nd ed. Dekker, New York.
 
[3] Allahviranloo, T. Chehlabi, M. (2015) Solving fuzzy differential equations based on the length function properties, Soft Computing, 19, 307-320.
 
[4] Bede, B. Rudas, J. Bencsik, L. (2007) First order linear fuzzy differential equations under generalized differentiability. Information Sciences, 177, 1648-1662.
 
[5] Bede, B. (2013) Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Springer, London.
 
[6] Chehlabi, M. (2022) Trapezoidal approximation operators preserving the most indicators of fuzzy numbers-relationships and applications. Soft Computing, 26, 7081-7105.
 
[7] Deeba, E., De Korvin, A. (1999) Analysis by fuzzy difference equations of a model of CO2 level in the blood. Applied Mathematics Letters, 12, 33-40.
 
[8] Diamond, P., Kloeden, P. (2000) Metric topology of fuzzy numbers and fuzzy analysis, in: Dubois, D., Prade, H. (Eds.), Handbook Fuzzy Sets, Ser., vol. 7, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 583-641.
 
[9] Dubois, D. Prade, H. (1987) The mean value of a fuzzy number, Fuzzy sets and Systems, 24, 279-300.
 
[10] Edeistein-Keshet, L. (1987) Mathematical Models in Biology, McGraw-Hill, New York.
 
[11] Khastan, A. Rodríguez-López, R. (2016) On the solutions to first order linear fuzzy differential equations, Fuzzy Sets and Systems, 295, 114-135.
 
[12] Lakshmikantham V. Prigiante, D. (1990) Theory of Difference Equations, Academic Press, New York.
 
[13] Maximon, L.C. (2016) Differential and Difference Equations: A Comparison of Methods of Solution. Springer International Publishing Switzerland.
 
[14] Rodríguez-López, R. (2013) On the existence of solutions to periodic boundary value problems for fuzzy linear differential equations, Fuzzy Sets and Systems, 219, 1–26.