دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1402 
برخی مشتق ها روی EQ-جبرها

صفحه 83-108

لیلا عباسیان؛ لیدا ترک زاده


حل مسائل کنترل بهینه خطی درجه دوم تحت عدم قطعیت بازه ای

صفحه 245-267

طاهره شکوهی؛ سمانه صردی زید؛ مهدی الله‌دادی


گرافهای فازی معکوس دوقطبی

صفحه 269-285

مجید خلیلی؛ رجبعلی برزویی؛ داوود ابراهیمی بقا