نگرشی نوین و توسیع یافته بر برخی اندازه های شناخته شده بین مجموعه های فازی شهودی به همراه کاربردهایی در تشخیص پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه ریاضی و آمار، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، خوزستان، ایران

چکیده

چکیده: تصمیم گیری در شرایط ناشی از عدم قطعیت به ویژه در تشخیص بیماریها، همواره به عنوان یک وظیفه چالش برانگیز در حوزه تحقیقات مورد توجه پژوهشگران بسیاری بوده است. به دلیل عملکرد موفق اعداد فازی شهودی در پوشش عدم قطعیت مربوط مسائل پزشکی، تمرکز اصلی این مقاله بر روی این نوع از اعداد شکل یافته است. نظریه اندازه‌ها به عنوان ابزاری تکمیل کننده و کارآمد در ترکیب با فرآیندهای تشخیص بیماری، کمک شایانی به تصمیم سازی نهایی به منظور سرعت بخشیدن به روند درمان دارند. اگر چه تاکنون اندازه های متنوعی برای اعداد فازی شهودی مطرح شده است با این حال، با تغییر نگرشها می توان از ابعاد دیگری به تکمیل اندازه‌ها پرداخت. انتخاب یک اندازه مناسب می‌تواند باعث بهبود ویژه‌ای در نتیجه پایانی یا کاهش حجم محاسبات شود. انگیزه اصلی ما از این نوشته، نگرشی نوین بر برخی از اندازه های مطرح و کاهش حجم عملیات آنها است. در این مسیر، بازنویسی و توسیع برخی از اندازه های مطرح بر اساس مدلی مفهومی ارائه می شود. در مثالهایی عددی از ادبیات موضوعی پژوهش، تحلیل مقایسه ای برای اندازه های جدید در مقایسه با دیگر اندازه‌ها آورده شده است. علاوه بر این، بحث هایی در کارایی عملکرد اندازه های مطرح شده با استفاده از یافته‌های حاصل از به کارگیری آن در مسئله تشخیص پزشکی بیان می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ali, J., Naeem, M. (2022) Distance and similarity measures for normal wiggly dual hesitant fuzzy sets and their application in medical diagnosis. Sci Rep 12, 13784. https://doi.org/10.1038/s41598-022-16078-6.

[2] Alias, S., Mohamad, D., Shuib, . A., MohdYusoff, N.S. ,AbdRhani, N. & FitriahMohamad, S. N. (2022) Medical Diagnosis via Distance-based Similarity Measure for Rough Neutrosophic Set. Neutrosophic Sets and Systems, 46, 142-150. Retrieved from http://fs.unm.edu/NSS2/index.php/111/article/view/1948.
 
[3] Atanassov, K.T. (1986) Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets Syst. 20, 87–96.
 
[4] Avuçlu E. (2022) A novel method using Covid-19 dataset and machine learning algorithms for the most accurate diagnosis that can be obtained in medical diagnosis. Biomedical Signal Processing and Control, Volume 77.
 
[5] Balasubramaniam P., Ananthi V.P. (2014) Image fusion using intuitionistic fuzzy sets. Inf Fusion 20(1), 21–30.
 
[6] Barbara Pękala, Krzysztof Dyczkowski, Przemysław Grzegorzewski, Urszula Bentkowska (2021) Inclusion and similarity measures for interval-valued fuzzy sets based on aggregation and uncertainty assessment. Information Sciences, 547, 1182-1200.
 
[7] Broumi, S., Mamoni D., Abdellah B., Assia B. and Mohamed T. (2022) Medical Diagnosis Problems Based on Neutrosophic Sets and Their Hybrid Structures: A Survey. Neutrosophic Sets and Systems 49, 1. https://digitalrepository.unm.edu/nss_journal/vol49/iss1/1.
 
[8] Cheng C., Xiao F., Cao Z. (2019) A new distance for intuitionistic fuzzy sets based on similarity matrix. IEEE Access. 7, 70436-70446.
 
[9] Chen T.Y. (2007) A note on distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval-valued fuzzy sets based on the Hausdorff metric. Fuzzy Sets Syst 158, 2523–2525.
 
[10] De S.K., Biswas R., Roy A.R. (2001) An application of intuitionistic fuzzy sets in medical diagnosis. Fuzzy Sets Syst. 117, 209-213.
 
[11] Du W.S., Hu B.Q. (2015) Aggregation distance measure and its induced similarity measure between intuitionistic fuzzy sets. Pattern Recogn Lett. 60, 65-71.
 
[12] Ejegwa P. A., Modom E. S. (2015) Diagnosis of viral hepatitis using new distance measure of intuitionistic fuzzy sets. International Journal of Fuzzy Mathematical Archive, 8(1), 1–7.
 
[13] Grzegorzewski P. (2004) Distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval-valued fuzzy sets based on the Hausdorff metric.Fuzzy Sets Syst 148, 319–328.
 
[14] Habib, S., Ashraf, A., Arif Butt, M., & Ahmad, M. (2021) Medical diagnosis based on single-valued neutrosophic information. Neutrosophic Sets and Systems, 42, 302-323.
 
[15] Harish Garg, Dimple Rani (2022) Novel distance measures for intuitionistic fuzzy sets based on various triangle centers of isosceles triangular fuzzy numbers and their applications. Expert Systems with Applications, Volume 191.
 
[16] Hu J., Pan L., Yang Y., Chen H. (2019) A group medical diagnosis model based on intuitionistic fuzzy soft sets. Applied Soft Computing 77, 453-466.
 
[17] Hung W.L., Yang M.S. (2004) Similarity measures of intuitionistic fuzzy sets based on Hausdorff distance. Pattern Recognit Lett 25, 1603–1611.
 
[18] Jafarian E., Rezvani M.A. (2013) A valuation-based method for ranking the intuitionistic fuzzy numbers. Journal of Intelligent Fuzzy System 24 (1), 133–144.
 
[19] Jiang Q., Jin X., Lee S.-J., and Yao S. (2019) A new similarity/distance measure between intuitionistic fuzzy sets based on the transformed isosceles triangles and its applications to pattern recognition. Expert System and Application 116, 439–453.
 
[20] Jiang Q., Lee S., Zeng X., Jin X., Hou J., Zhou W., and Yao S. (2022) A multi-focus image fusion scheme based on similarity measure of transformed isosceles triangles between intuitionistic fuzzy sets. IEEE Transaction Instrument and Meaurment., p. 14 pages. doi:10.1109/TIM.2022.3169571.
 
[21] Kononenko I. (2001) Machine learning for medical diagnosis: history, state of the art and perspective. Artificial Intelligence Medicin 23 (1), 89–109.
 
[22] Liang Z., Shi P. (2003) Similarity measures on intuitionistic fuzzy sets. Pattern Recognition Letters 24, 2687-2693.
 
[23] Luo M, Zhao R. (2018) A distance measure between intuitionistic fuzzy sets and its application in medical diagnosis. Artif Intell Med. 89, 34-39.
 
[24] Mahanta, J., Panda, S. (2021) A novel distance measure for intuitionistic fuzzy sets with diverse applications. Int. J. Intell. Syst. 36, 615–627.
 
[25] Meng D., Zhang X., Qin K. (2011) Soft rough fuzzy sets and soft fuzzy rough sets. Computational Mathematics and Application 62(12), 4635–4645.
 
[26] Mohiuddin Ahmed, A.N.M. Bazlur Rashid, EDSUCh: A robust ensemble data summarization method for effective medical diagnosis. Digital Communications and Networks, 2022.
 
[27] Mondal K., Pramanik S. (2015) Intuitionistic fuzzy similarity measure based on tangent function and its application to multi‐attribute decision making. Global J Adv Res. 2, 464-471.
 
[28] Ngan S.C. (2016) An activation detection-based similarity measure for intuitionistic fuzzy sets. Expert Syst Appl 60(1), 62–80.
 
[29] Own C.M. (2009) Switching between type‐2 fuzzy sets and intuitionistic fuzzy sets: an application in medical diagnosis. Appl Intell. 31, 283.
 
[30] Papakostas G.A. (2013) Distance and similarity measures between intuitionistic fuzzy sets: a comparative analysis from a pattern recognition point of view. Pattern Recognit Lett 34, 1609–1622.
 
[31] Ross Camidge D., Mandair D., Morgan R., Amini A., Rusthoven C.G. (2022) Quantifying The Medical Impact of A Missed Diagnosis of Non-Small Cell Lung Cancer on Chest Imaging. Clinical Lung Cancer 23(5), 377-385.
 
[32] Shakouri, B., Abbasi Shureshjani, R., Daneshian, B., and Hosseinzadeh Lotfi, F. (2020) A Parametric Method for Ranking Intuitionistic Fuzzy Numbers and Its Application to Solve Intuitionistic Fuzzy Network Data Envelopment Analysis Models. Complexity, 1-25. https://doi.org/10.1155/2020/6408613.
 
[33] Shen, F., Xu, J.P., Xu, Z.S. (2016) An outranking sorting method for multi-criteria group decision making using intuitionistic fuzzy sets, Information Science 334, 338–353.
 
[34] Szmidt E, Kacprzyk J. (2002) Using intuitionistic fuzzy sets in group decision making. Control Cybern 31:1055–1057.
 
[35] Szmidt E., Kacprzyk J. (2004) A similarity measure for intuitionistic fuzzy sets and its application in supporting medical diagnostic reasoning. In: ICAISC, pp 388–393.
 
[36] Szmidt E., Kacprzyk J. (2000) Distances between intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets Syst. 114, 505-518.
 
[37] Wang W., Xin X. (2005) Distance measure between intuitionistic fuzzy sets. Pattern Recognit Lett 26, 2063–2069.
 
[38] Wei C.P., Wang P., Zhang Y.Z. (2011) Entropy, similarity measure of interval‐valued intuitionistic fuzzy sets and their applications. Inf Sci. 181, 4273-4286.
 
[39] Xiao F. (2020) A distance measure for intuitionistic fuzzy sets and its application to pattern classification problems. IEEE Trans Syst Man Cybern: Syst. 1-13. http://dx.doi.org/10.1109/tsmc.2019.2958635.
 
[40] Zadeh, L.A. (1965) Fuzzy sets, Inf. Control. 8, 338–353.
 
[41] Zhang H., Yu L. (2013) New distance measures between intuitionistic fuzzy sets and interval-valued fuzzy sets. Inf Sci 245, 181–196.
 
[42] Zhang X., Zhou B., Li P. (2012) A general frame for intuitionistic fuzzy rough sets. Information Science 216, 34–49.