گرافهای فازی معکوس دوقطبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله گرافهای فازی معکوس دوقطبی معرفی میشوند. عملیات متعددی بر روی چنین گرافهایی ساخته شده و اینکه آیا این عملیات، گرافی فازی معکوس دوقطبی را نتیجه می دهد، بررسی می شود. نوعی از گرافهای فازی معکوس دوقطبی با عنوان گرافهای فازی معکوس دوقطبی قوی مطالعه شده اند. گراف متمم و آستانه ی وابسته به یک گراف فازی معکوس دوقطبی معرفی شده و نتیجه می شود که متمم یک گراف فازی معکوس دوقطبی، یک گراف فازی معکوس دو قطبی قوی است. یک وضعیت شمول در خصوص گرافهای آستانۀ مربوط به دو گراف فازی معکوس دوقطبی با شرایط خاص، نتیجه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Akram, M. (2011). Bipolar fuzzy graphs. Information Sciences, 181, 5548-5564.
 
[2] Borzooei, R. A., Almallah, R. (2022). Inverse fuzzy multigraphs and planarity with application in decision-making. Soft Computing, 26, 1531–1539.
 
[3] Borzooei, R. A., Almallah, R., Jun, Y. B., Ghaznavi, H. (2020). Inverse Fuzzy Graphs with Applications. New Mathematics and Natural Computation, 16, 397-418.
 
[4] Kaufmann, A. (1973). Introduction a la Theorie des Sous-Ensembles Flous. Masson, Paris, 1, 41-189.
 
[5] Rosenfeld, A. (1975). Fuzzy graphs. Fuzzy Sets and Their Applications to Cognitive and Decision Processes, Academic Press, New York, 77-95.
 
[6] Samanta, S., Pal, M. (2012). Irregular Bipolar Fuzzy Graphs. Inernational Journal of Applications of Fuzzy Sets, 2, 91-102.
 
[7] Tamura, S., Higuchi, S., Tanaka, K. (1971). Pattern Classification Based on Fuzzy Relations, IEEE Trans, SMC-1, 61-66.
 
[8] Zadeh, L. A. (1971). Similarity relations and fuzzy orderings. Information Sciences, 3 (2), 177-200.
 
[9] Zhang, W. R. (1994). Bipolar fuzzy sets and relations: a computational framework forcognitive modeling and multiagent decision analysis. Proceedings of IEEE Conf, 305-309.
 
[10] Zhang, W. R. (1998). Bipolar fuzzy sets. Proceedings of FUZZ-IEEE, 835-840.