مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

گروه مهندسی برق‏، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jfsa.2023.188278

چکیده

در دنیای کنونی، با حجم عظیمی از اطلاعات رو به رشد و دارای عدم قطعیت روبه‌رو هستیم. عدم‌ قطعیت موجود در اطلاعات دارای انواع مختلف ابهام، امکان، احتمال، نادقیقی و غیره می‌باشند که استفاده از اطلاعات را با چالش روبه‌رو می‌کنند. منطق فازی به عنوان راه‌حلی برای مقابله با عدم قطعیت، تنها به بخشی تعینی این عدم قطعیت ها می‌پردازد و وجوه دیگر آن را در نظر نمی‌گیرد. زاده در سال 2011 مفهوم اعداد Z‎‎ را که از دو جزء محدودیت و قابلیت اطمینان محدودیت تشکیل می‌شوند، برای پوشش عدم قطعیت‌های امکانی و احتمالی به صورت توام پیشنهاد داده‌است.
در این مقاله مروری، ابتدا به بررسی مطالعه‌ی پیشینه‌ اعداد Z‎‎ و مقدمات ریاضی آن پرداخته‌ می‌شود. سپس مهم‌ترین تحقیقات انجام‌گرفته در حوزه‌های کاربردی اعداد Z‎‎ شامل تصمیم‌گیری، رتبه‌بندی، محاسبات با کلمات، یادگیری ماشین، تشخیص پزشکی، بررسی میزان خطر، تحلیل رگرسیون و کنترل مرور می‌شوند. بررسی نتایج مقالات حاکی از آن است که استفاده از اعداد Z‎‎ می تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در مقدار خطا و صحت داشته باشد. ولی پیچیدگی محاسبات و چگونگی فرآیند یادگیری در این ساختارها از جمله چالش‌های پیش‌رو در این حوزه است. همچنین استفاده از اعداد Z‎‎ در برخی از حوزه‌ها مانند پیش‌بینی و بهینه‌سازی از جمله افق‌های پیش رو می‌باشد.

کلیدواژه‌ها