چندجمله‌ای‌های فازی برای حل مسئله برنامه‌ریزی آرمانی چندانتخابه فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان‏ و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/jfsa.2023.188514

چکیده

یکی از روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی چندهدفه، استفاده از مسائل برنامه‌ریزی آرمانی است، به این صورت که تصمیم‌گیرنده برای هر تابع هدف یک سطح آرمان در نظر می‌گیرد. در مسائل زندگی واقعی ممکن است چندین سطح آرمان برای یک تابع هدف در دسترس باشد، و یا این سطوح آرمان از نوع فازی باشند که در این صورت مسائل برنامه‌ریزی آرمانی چندانتخابه فازی به وجود می‌آید. در این مقاله به معرفی و حل مسائل برنامه‌‌ریزی آرمانی چندانتخابه فازی پرداخته می‌شود، به این صورت که ابتدا مسئله به یک مسئله برنامه‌ریزی چندانتخابه فازی تبدیل می‌شود که در آن انتخاب‌های متعددی برای سمت راست قیود وجود دارد، سپس با استفاده از چندجمله‌ای باینری فازی و چندجمله‌ای کمترین مربعات خطی فازی، یک مسئله برنامه‌ریزی خطی کلاسیک حاصل می‌شود که از حل آن با استفاده از نرم‌افزار لینگو جواب مسئله به دست می‌آید.
الگوریتم تشریح شده برای حل یک مثال کاربردی در زمینه مسائل برنامه‌ریزی آرمانی چندانتخابه فازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نتایج موجود قبلی با نتایجی که از این روش به دست می‌آید مورد مقایسه و تجزیه تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها