روش حلی برای مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه بازه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

10.22034/jfsa.2023.189272

چکیده

در این مقاله مسائل برنامه‌ریزی خطی چند‌هدفه با ضرایب بازه‌ای در توابع هدف بررسی می‌شوند. با به کارگیری شاخص پذیرش، مفاهیم جواب‌های مختلفی متناظر با چنین مسائلی ارائه می‌گردد. به منظور دستیابی به چنین جواب‌هایی، روش حل جدیدی معرفی می‌شود. ویژگی‌هایی پیرامون جواب/جواب‌های حاصل از روش حل جدید نیز بیان می‌شود. برای نمونه، جواب بهینه یکتای حاصل از روش حل جدید، یک جواب A-کارای اکید مسئله برنامه‌ریزی خطی چندهدفه با ضرایب بازه‌ای در توابع هدف است. به منظور درک بهتر مفاهیم و روش حل ارائه شده، مثال‌هایی عددی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


[1] الله دادی, م. ‎(1400)‎ برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای. انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
[2] قلی نژاد, ش. ریواز, س. ‎(1400)‎ بررسی مفاهیم جواب‌های مختلف در مسایل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه با ضرایب بازه‌ای. تحقیق در عملیات در کاربردهای آن. ‎18(2)‎ :‎۲۵-۳۵‎