کلیدواژه‌ها = رگرسیون فازی
رﮔﺮﺳیون خطی فازی بردار پشتیبان با خطای فازی

دوره 6، شماره 2، دی 1402، صفحه 115-132

اعظم مقدم؛ محسن عارفی؛ محمد قاسم اکبری


رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

دوره 2، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-233

رضا اشرف گنجویی؛ حسین اکبری فرد


مشارکت‌های استاد ارقامی در آمار و احتمال فازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-9

سید محمود طاهری