ادراک برپایه امکان: تأملی بر بازشناسی الگوی اشکال

نوع مقاله : دعوت شده

نویسنده

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

چکیده

در طی چند دهه اخیر، امکان و احتمال به عنوان دو مفهوم کلیدی در بیان عدم قطعیت (نایقینی) پا به پای یکدیگر در قلمروی تصمیم‌ورزی من جمله بازشناسی الگوها ایفای نقش نموده‌اند. آنچه ایندو را از هم مجزا می‌سازد، همانا تأکید امکان بر وضعیت ساختار موجود در یک موقعیت است، حال آنکه احتمال عمدتاً سعی دارد تا بر کارکردهای تجربه شده در گذشته یک مسئله تأکید ورزد. زمانی که بحث ساختار به میان می‌آید این پرسش مطرح است که اجزای یک الگو و یا یک موقعیت چگونه بر پایه مدل‌های معین پا به ظهور می‌نهد، و زمانی که موضوع ادراک برپایه امکان مطرح است، می‌توان چشم برآن داشت که طیفی از امکانات بالقوه در خصوص این اجزا گرد هم آمده تا به این الگو که درون آن اجزاء هر کدام بر پایه مدل ویژه‌ای به صحنه آمده‌اند، هویت بخشند. به تعبیری می‌توان ادعا داشت که همباشی مجموعه‌ای از ساختارهای شکیل معنادار می‌تواند زمینه‌ساز دریافت بهین از طبقات ممکن حاکم بر ساختاریابی این الگو باشد.
در این مقاله سعی بر آن است که نشان داده شود چگونه با اتکاء بر اطلاعات مربوط به مجموعه‌ای از ساختارهای شکیل معنادار که برپایه مدل‌های معینی پا به عرصه ظهور نهاده و هویت بخش طبقات مربوطه هستند، و در کنار آن بهره‌گیری از منطق امکان، می‌توان در نهایت امکان تعلق یک الگو را به طبقات گوناگون سنجید. جهت ارائه تصویری روشن از رویکرد پیشنهادی، این مقوله در خصوص الگوی اشکال که طبیعتی ساختاری دارند، به بحث گذارده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Lodwick, W.A. (2021). Fuzzy, Possibility, Probability, and Generalized Uncertainty Theory in Mathematical Analysis. Journal of Mahani Mathematical Research, Vol.10, Issue 2, pp.73-101.

[2] Zadeh, L.A. (1999). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets and Systems, Vol. 100, Supplement 1, pp. 9-34.

[3] Dubois D., Prade H. (1998). Possibility Theory: Qualitative and Quantitative Aspects. In: Smets P. (eds) Quantified Representation of Uncertainty and Imprecision. Handbook of Defeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems, Vol. 1, Springer, Dordrecht.

[4] Pyt’ev Y.P. and Zhivotnikov G. S. (2004). On the methods of possibility theory for morphological image analysis. Pattern Recognition, Image Analysis, 14 (1), pp.60–71.

[5] Dubois, D., Prade, H. (2012). Possibility theory: an approach to computerized processing of uncertainty. Springer Science Business Media.

[6] Knill, D. C., Richards, W. (Eds.). (1996). Perception as Bayesian inference. Cambridge University Press.
 
[7] Stroock, D. W. (2000). Probability Theory: An Analytic View. Cambridge: Cambridge University Press.

[8] Jaynes E.T. and Bretthorst G. L. (2003). Probability Theory: The Logic of Science. Cambridge University Press.

[9] Devroye L., Györfi L., Lugosi G. (2013). A Probabilistic Theory of Pattern Recognition. Springer; Softcover reprint of the original 1st ed. 1996 edition (November 22, 2013).

[10] Medasani, S., Kim, J., Krishnapuram, R. (1998). An overview of membership function generation techniques for pattern recognition. International Journal of approximate reasoning, 19(3-4), 391-417.

[11] Bezdek, J. C., Keller, J., Krisnapuram, R., Pal, N. (1999). Fuzzy models and algorithms for pattern recognition and image processing (Vol. 4). Springer Science Business Media.

[12] Bezdek, J. C. (2013). Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms. Springer Science Business Media.

[13] Fukunaga, K., Hostetler, L. (1975). The estimation of the gradient of a density function, with applications in pattern recognition. IEEE Transactions on information theory, 21(1), 32-40.

[14] Bishop, C. M. (1995). Neural networks for pattern recognition. Oxford university press.

[15] Jain, A. K. (1987). Advances in statistical pattern recognition. In Pattern recognition theory and applications (pp. 1-19). Springer, Berlin, Heidelberg.

[16] Cha, S. H. (2007). Comprehensive survey on distance/similarity measures between probability density functions. City, 1(2), 1.
 
[17] Kohonen, T. (1990). Statistical pattern recognition revisited. In Advanced neural computers (pp. 137-144). North-Holland.

[18] Pau, L. F. (1982). Fusion of multisensor data in pattern recognition. In Pattern recognition theory and applications (pp. 189-201). Springer, Dordrecht.

[19] Repp, B. H., Milburn, C., Ashkenas, J. (1983). Duplex perception: Confirmation of fusion. Perception Psychophysics, 33(4), 333-337.

[20] Della Riccia, G., Lenz, H. J., Kruse, R. (Eds.). (2001). Data fusion and perception. Springer.

[21] Sun, Q. S., Zeng, S. G., Liu, Y., Heng, P. A., Xia, D. S. (2005). A new method of feature fusion and its application in image recognition. Pattern Recognition, 38(12), 2437-2448.

[22] Schwenker, F., Dietrich, C., Thiel, C., Palm, G. (2006). Learning of decision fusion mappings for pattern recognition. International Journal on Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML), 6, 17-21.

[23] Hak, T., Dul, J. (2009). Pattern matching.

[24] Hoffmann, C. M., O’Donnell, M. J. (1982). Pattern matching in trees. Journal of the ACM (JACM), 29(1), 68-95.

[25] Dubois, D., Prade, H., Testemale, C. (1988). Weighted fuzzy pattern matching. Fuzzy sets and systems, 28(3), 313-331.

[26] Cayrol, M., Farreny, H., Prade, H. (1982). Fuzzy pattern matching. Kybernetes.