دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 10، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

ابرفضاهای برداری(کراسنری)شبه توپولوژیک فازی

صفحه 27-53

رضا عامری؛ محمد حمیدی؛ علی صمدی فام


همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی

صفحه 83-107

مرضیه شمسی زاده؛ محمد مهدی زاهدی؛ خدیجه ابول پور


مروری

مروری بر درختان تصمیم فازی و غیرفازی

صفحه 109-137

زهرا بهدانی؛ وحیده احراری


مقاله پژوهشی

تشابه در L-منطق ها

صفحه 139-159

سعیده ظهیری


زیرمجموعه های 𝑺 -بسته و اشباع شده در 𝑴𝑽 -مدول ها

صفحه 269-293

جواد مقدری؛ سمیه معتمد؛ آرشام برومند سعید


دعوت شده

زنجیره بلوکی: معرفی و کاربردها

صفحه 295-334

مهرزاد میرزاصادقی؛ حسین نظام آبادی پور