دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 11، بهمن 1401، صفحه 1-71 
آزمون آماری براساس فرضیه های فازی شهودی

صفحه 271-292

زهرا اصغری؛ حسن زارعی؛ محمد قاسم اکبری


شمارش تعداد زیرگروه‌های فازی شهودی یک گروه از مرتبه 12

صفحه 315-338

سعید میروکیلی؛ حسین نراقی؛ محمد علی دهقانیزاده