طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی ،دانشگاه فسا، فسا، ایران

2 گروه مهندسی برق و کنترل، موسسه آموزش عالی پاسارگاد، شیراز، ایران

چکیده

تعقیب نقط هی حداکثر توان ) MPP ( در صفحات خورشیدی برا ی بهبود بهر هبرداری از انرژی خورشیدی
ب هعنوان یک منبع انرژی نو و پاک ، مورد توجه محققان است. سیستم PV این مقال ه شامل صفح هی PV ، مبدل
DC / DC بوست و مقاومت بار است. ایده کنتر ل تعقیب MPP ( MPPT ( ، کنتر لکننده مود لغزشی بازگشتی به
عقب برمبنای روش دو حلق هیی است: حلقه اول برای جستجوی MPP و حلقه دوم برای تعقیب آن. با صفر کرد ن
مشتق توان سیستم PV نسبت به جریان آن، MPP یافت گردید و ولتاژ در MPP )ولتاژ مرجع(، بدست آمد.
عملکرد این کنتر لکننده با استفاده از منطق فازی بهبود م ییابد و از الگوریتم بهین هیابی ازدحام ذرات ) PSO ( با
هدف کمینه کردن میانگین اختلاف توان سیستم PV و حداکثر توان برای تعیین پارامترهای آن استفاده م ی شود.
ازآنجاکه MPP با تغییر دما و تابش خورشید تغییر م یکنند، عملکرد طرح کنترل پیشنهادی برای تغیی ر دما و
تابش خورشید بررسی م یگردد. نتایج کمی و کیفی شبی هسازی عملکرد مؤثر روش پیشنهادی را نشان م یده د. با
در نظرگرفتن تغییرات مقاومت بار و پارامت رهای اجزای سیستم در شرایط کاری نرمال، مقاوم بودن طرح کنترل
پیشنهادی تایید م یگردد

کلیدواژه‌ها