طراحی کنتر ل کننده مود لغزشی فازی مبتنی بر الگوریتم ازدحام ذرات برای تعقیب نقطه ی حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی ،دانشگاه فسا، فسا، ایران

2 گروه مهندسی برق و کنترل، موسسه آموزش عالی پاسارگاد، شیراز، ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.1.9.4/DOR

چکیده

تعقیب نقطه ی حداکثر توان( MPP ) در صفحات خورشیدی برا ی بهبود بهره برداری از انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی نو و پاک، مورد توجه محققان است. سیستم PV این مقاله شامل صفحه ی PV ، مبدل DC / DC بوست و مقاومت بار است. ایده کنترل تعقیب((MPPT MPP  ، کنترل کننده مود لغزشی بازگشتی به عقب برمبنای روش دو حلقه یی است: حلقه اول برای جستجوی MPP و حلقه دوم برای تعقیب آن. با صفر کردن مشتق توان سیستم PV نسبت به جریان آن، MPP یافت گردید و ولتاژ در MPP  ولتاژ مرجع بدست آمد. عملکرد این کنترل کننده با استفاده از منطق فازی بهبود می یابد و از الگوریتم بهینه یابی ازدحام ذرات (PSO) با هدف کمینه کردن میانگین اختلاف توان سیستم PV و حداکثر توان برای تعیین پارامترهای آن استفاده می شود. ازآنجاکه MPP با تغییر دما و تابش خورشید تغییر میکنند، عملکرد طرح کنترل پیشنهادی برای تغییر دما و تابش خورشید بررسی می گردد. نتایج کمی و کیفی شبیه سازی عملکرد مؤثر روش پیشنهادی را نشان میدهد. با در نظرگرفتن تغییرات مقاومت بار و پارامترهای اجزای سیستم در شرایط کاری نرمال، مقاوم بودن طرح کنترل پیشنهادی تایید می گردد

کلیدواژه‌ها