سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - فرایند پذیرش مقالات