سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - بانک ها و نمایه نامه ها