سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - اهداف و چشم انداز