سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - واژه نامه اختصاصی