سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - اصول اخلاقی انتشار مقاله