اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن میش مست نهی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mishmastnehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hmnehihamoon.usb.ac.ir
054-31136377
0000-0002-7573-1751

h-index: 9  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mishmast+Nehi%2C+Hassan&btnG=

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100

 

مدیر مسئول

آرشام برومند سعید

ریاضی محض، ساختار های جبری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~arsham
arshamuk.ac.ir
034-31322490
0000-0001-9495-6027

h-index: 16  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100

https://scholar.google.com/citations?user=NCL1cmkAAAAJ&hl=en&oi=ao

ویراستار ارشد

محسن عارفی

آمار، مدل سازی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/arefi/fa
moh_arefiyahoo.com
056-3220201
0000-0002-7573-1751

h-index: 6  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://scholar.google.com/citations?user=bz7Saz4AAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24437591400

مدیر اجرایی

حامد احمد زاده

نظریه عدم اطمینان، نظریه احتمال استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان

ahmadzadeh.h.63gmail.com

اعضای هیات تحریریه

آرشام برومند سعید

ریاضی محض، ساختار های جبری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~arsham
arshamuk.ac.ir
034-31322490

h-index: 16  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100

https://scholar.google.com/citations?user=NCL1cmkAAAAJ&hl=en&oi=ao

سید علی ترابی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~satorabi
satorabiut.ac.ir
054- 31136377
0000-0002-9764-9679

h-index: 37  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8625505200

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4hlKJCkAAAAJ

علیرضا خواستان

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

iasbs.ac.ir/personalpage?id=31202&staff=0&lang=fa
khastaniasbc.ac.ir
024- 3315 5113
0000-0003-3243-4965

h-index: 14  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24335234900

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0L-Uz2kAAAAJ

 

ولی درهمی

مهندسی برق، سیستم های کنترل دانشیار دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/derhami
vderhamiyazd.ac.ir
035-31232365

h-index: 9  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434197700

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jh05m8oAAAAJ

بهرام صادقپور گیلده

آمار-کنترل کیفیت فازی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

sadeghpour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
sadeghpourum.ac.ir
054-31136377
0000-0003-0863-676X

h-index: 12  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506633798

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RFScbysAAAAJ

محسن عارفی

آمار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/arefi/fa
moh_arefiyahoo.com
056-3220201
0000-0002-7573-1751

h-index: 6  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://scholar.google.com/citations?user=bz7Saz4AAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24437591400

ماشاا... ماشین چی

ریاضیات فازی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/en/mamashinchi
mashinchiuk.ac.ir
0341-245-3608
0000-0002-7573-1751

h-index: 16  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس:

https://www.researchgate.net/profile/Mashaallah_Mashinchi

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pc7BQ8oAAAAJ

حسن میش مست نهی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mishmastnehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hmnehihamoon.usb.ac.ir
054-31136377
0000-0002-7573-1751

h-index: 9  

<p>لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس</p>
<p>https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mishmast+Nehi%2C+Hassan&btnG=</p>
<p>https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100</p>
<p> </p>

حسین نظام آبادی پور

برق- الکترونیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

bam.ac.ir/HosseinNezamabadiPour
nezamuk.ac.ir
034 -32116215
0000-0002-3350-7348

h-index: 34  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505904544

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GopXT0MAAAAJ