اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن میش مست نهی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mishmastnehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hmnehihamoon.usb.ac.ir
054-31136377
0000-0002-7573-1751

h-index: 9  

QR CODE Hassan Mishmast Nehi

QR CODE Hassan Mishmast Nehi

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در اسکوپوس و ارکیذ و گوگل اسکالر

Scopus preview - Mishmast Nehi, Hassan - Author details - Scopus

‪Hassan Mishmast Nehi‬ - ‪Google Scholar‬

Hassan Mishmast Nehi (0000-0002-7573-1751) (orcid.org)

مدیر مسئول

آرشام برومند سعید

ریاضی محض، ساختار های جبری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~arsham
arshamuk.ac.ir
034-31322490
0000-0001-9495-6027

h-index: 16  

ویراستار ارشد

محسن عارفی

آمار، مدل سازی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/arefi/fa
moh_arefiyahoo.com
056-3220201
0000-0003-3187-9647

h-index: 6  

مدیر اجرایی

حامد احمد زاده

آمار -نظریه عدم اطمینان، نظریه احتمال استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ahmadzade/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
ahmadzadeh.h.63gmail.com
0 915 164 0743
0000-0002-9755-2199

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

آرشام برومند سعید

ریاضی محض، ساختار های جبری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

mathfaculty.uk.ac.ir/~arsham
arshamuk.ac.ir
034-31322490
0000-0001-9495-6027

h-index: 16  

 

QR CODE  ARSHAM BORUMAND SAEID

QR CODE  ARSHAM BORUMAND SAEID  

 

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55960967300

Arsham Borumand Saeid (0000-0001-9495-6027) (orcid.org)

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NCL1cmkAAAAJ

سید علی ترابی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~satorabi
satorabiut.ac.ir
054- 31136377
0000-0002-9764-9679

h-index: 37  

علیرضا خواستان

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

iasbs.ac.ir/personalpage?id=31202&staff=0&lang=fa
khastaniasbc.ac.ir
024- 3315 5113
0000-0003-3243-4965

h-index: 14  

QR CODE  Alireza Khastan

QR CODE  Alireza Khastan  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24335234900

Alireza Khastan (0000-0003-3243-4965) (orcid.org)

QR CODE Alireza Khastan

 

ولی درهمی

مهندسی برق، سیستم های کنترل استاد دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/derhami
vderhamiyazd.ac.ir
035-31232365
0000-0003-4691-0643

h-index: 9  

QR CODE  VALI Derhami

QR CODE  VALI Derhami

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26434197700

https://orcid.org/0000-0003-4691-0643

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jh05m8oAAAAJ

بهرام صادقپور گیلده

آمار-کنترل کیفیت فازی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

sadeghpour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
sadeghpourum.ac.ir
054-31136377
0000-0003-0863-676X

h-index: 12  

QR CODE  BAHRAM SADEGHPOUR GILDEH

QR CODE  BAHRAM SADEGHPOUR GILDEH

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506633798

https://orcid.org/0000-0003-0863-676X

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RFScbysAAAAJ

محسن عارفی

آمار دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/arefi/fa
moh_arefiyahoo.com
056-3220201
0000-0003-3187-9647

h-index: 6  

ماشاا... ماشین چی

ریاضیات فازی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/en/mamashinchi
mashinchiuk.ac.ir
0341-245-3608
0000-0001-5848-8027

h-index: 16  

QR CODE  MASHAALLAH MASHINCHI

QR CODE  MASHAALLAH MASHINCHI

 

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24721640800

https://orcid.org/0000-0001-5848-8027

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pc7BQ8oAAAAJ

حسن میش مست نهی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mishmastnehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hmnehihamoon.usb.ac.ir
054-31136377
0000-0002-7573-1751

h-index: 9  

 

QR CODE  HASSAN MISHMAST NEHI

QR CODE  HASSAN MISHMAST NEHI

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100

https://orcid.org/0000-0002-7573-1751

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mishmast+Nehi%2C+Hassan&btnG=

 

 

 

 

حسین نظام آبادی پور

برق- الکترونیک استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

bam.ac.ir/HosseinNezamabadiPour
nezamuk.ac.ir
034 -32116215
0000-0002-3350-7348

h-index: 34  

QR CODE  HOSSEIN NEZAMABADI-POUR

QR CODE  HOSSEIN NEZAMABADI-POUR

 

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505904544

https://orcid.org/0000-0002-3350-7348

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=GopXT0MAAAAJ