سیستم های فازی و کاربردها (JFSA) - اخبار و اعلانات