تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، ایران.

20.1001.1.27174409.1399.3.1.10.5/DOR

چکیده

یکی از بخش های مهم در سیستم های خبره و تحقیق در عملیات، تصمیم گیری چند شاخصه فازی است که در آن فرآیند تصمیم گیری بر اساس چندین معیار مختلف صورت می گیرد و اغلب این معیارها با یکدیگر در تضاد هستند. تصمیم گیری فازی معمولا در شرایطی استفاده می شود که اطلاعات مبهم و غیر کاملی از راه حل های مساله در دسترس است. در این مقاله، به بررسی تصمیم گیری چندشاخصه فازی و الگوریتم های مختلف آن با تمرکز بر روی الگوریتم تاپسیس فازی خواهیم پرداخت و سپس کاربردهای مختلف الگوریتم های تصمیم گیری چندشاخصه فازی را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها