برآورد بیز فازی بر‌اساس داده‌های فازی

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

20.1001.1.27174409.1399.3.1.7.2/DOR

چکیده

در این مقاله، یک روش برای برآورد بیز فازی بر اساس داده های فازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیاده‌سازی روش مورد نظر، ابتدا یک تابع پسین تحت تابع پیشین فازی و داده‌های فازی بر اساس رویکرد فیتل محاسبه می‌گردد. در ادامه، برخی برآوردهای بیز نقطه‌ای فازی شامل میانه فازی، میانگین فازی و مد فازی توزیع پسین ارائه گردیده است. برتری شیوه ارائه شده در این است که برای پارامتر جامعه، برآوردهای بیز فازی مختلفی را ارائه می‌دهد که با توجه به شرایط داده‌های فازی (با وجود یا عدم وجود داده‌های پرت)، می‌توان از آنها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها