کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، ایران.

20.1001.1.27174409.1399.3.1.3.8/DOR

چکیده

الکتروکاردیوگرام از مهمترین سیگنال‌های حیاتی است که توسط پزشکان برای اهداف تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیگنال‌ها اطلاعات کلیدی درباره فعالیت الکتریکی قلب فراهم می‌آورند و ثبت و نمایش آن‌ها در طول زمان، منجر به مشاهده تغییرات فعالیت قلب می‌گردد. امروزه طبقه‌بندی این سیگنال‌ها کاربرد وسیعی در علوم پزشکی و تشخیص بیماری‌ها دارد و استفاده از روش‌های خودکار آنالیز آن‌ها با بهره‌گیری از تکنیک‌های مبتنی بر رایانه ، تجزیه و تحلیل خودکار شکل و الگوی شکل موج سیگنال‌های قلب می‌تواند به پزشکان در تشخیص نوع بیماری کمک بسیاری نماید. تکنیک‌های مختلفی برای طبقه‌بندی بیماری‌های قلبی که به صورت آریتمی شناخته می‌شوند، اختراع و کشف شده -است. این مقاله با هدف بررسی توسعه تکنیک‌های مختلف طبقه‌بندی آریتمی قلبی بر اساس منطق فازی به همراه بحث در مورد تکنیک‌های پذیرفته ‌شده انجام شده‌ است.

کلیدواژه‌ها