کدنگاری روی BE -جبرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 بخش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله به‌عنوان طرح کدگذار تابع BE-مقدار را روی یک مجموعه دلخواه داده شده، معرفی نموده و قصد بر این است که با آن کدهای دودوئی بدست آوریم. سپس نشان داده خواهد شد که هر BE-جبر متناهی یک کد دودوئی تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها