طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ به کمک روش های مبتنی بر سیستمهای هوشمند

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی/ گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1399.3.1.4.9/DOR

چکیده

ﺑﺸﺮ در ﺣﺎل ﮔﺬران ﺑﺮهه ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢهای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﺨش ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ازﺣﯿﺎت وی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢهایﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎصﺷﺒکه های ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪ های زﻧﺪگی اﻣﺮوزی ﻧﻘﺶﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ همین دﻟﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ آن ها ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ اﻣﻨﯿﺖ آن ها و در اﺻﻄﻼح ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻔﻮذ در شبکه های ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی روش های زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷبکه های ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮعی ﭘﯿﺸﻨهادﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ یکی از ﭼﺎﻟﺶ های ﺷﺒکه های ﻋﺼﺒﯽ اﻓﺘﺎدن در دام بهینه های ﻣﺤلی اﺳﺖ. از دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸکل اﺳﺘﻔﺎده ازروش های مبتنی ﺑﺮﮐﺎهش ﺷﯿﺐ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از روش های بهینهﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ سعی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟگورﯾﺘﻢ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﯾک ﺷﺒکه ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ را آﻣﻮزش داده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرسی ﮐﺎراﯾﯽ آن، روش ﭘﯿﺸﻨهادی ﺑﺎ دو روش دیگر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﭘﯿﺸﻨهادی در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ بهبود 10 تا 15 درﺻﺪی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها