مروری بر مجموعه‌های فازی فیثاغورسی و معیارهای فاصله و شباهت برای آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، گروه علوم کامپیوتر

20.1001.1.27174409.1399.3.1.6.1/DOR

چکیده

مجموعه‌‌‌‌های فازی فیثاغورسی که توسعه‌ای از مجموعه‌های فازی هستند، ابزاری جدید برای برخورد با ابهام بوده و در زمینه‌های متعددی کاربرد دارند. در این مقاله، به مرور مفاهیم مرتبط با این مجموعه‌ها پرداخته و به دلیل اهمیت فراوان معیارهای فاصله و شباهت در بسیاری از زمینه‌ها همچون تشخیص پزشکی، تشخیص الگو و غیره، معیارهای فاصله و شباهت معرفی شده برای این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار میگیرند.

کلیدواژه‌ها