روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته ارشد

20.1001.1.27174409.1399.3.2.2.9/DOR

چکیده

وجود هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون چند گانه برآورد ضرایب رگرسیونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به همین علت تفسیر مناسب و گویایی از مدل رگرسیونی بدست نمی‌آید. در این مقاله از روش رگرسیون مؤلفه‌های اصلی فازی برای مواجه با مشکل هم خطی چندگانه در مدل‌های رگرسیون فازی با ورودی و خروجی فازی استفاده می‌کنیم. همچنین روش‌های مقابله با هم خطی چندگانه را معرفی می‌کنیم و در نهایت مثال‌های عددی ارایه می‌دهیم که تاثیر به کارگیری روش‌های مقابله با هم خطی چندگانه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها