حل مسئله تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مقاله، اعداد فازی شهودی ذوزنقهای و تقریب نزدیکترین بازهها به توابع عضویت و عدم عضویت عدد فازی شهودی را معرفی
میکنیم. سپس به کمک یک فرآیند رتبهبندی، به حل مسائل تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقهای
میپردازیم. در نهایت، مثالی ارائه میگردد تا با روش پیشنهادی آشنا شویم
در این مقاله، اعداد فازی شهودی ذوزنقهای و تقریب نزدیکترین بازهها به توابع عضویت و عدم عضویت عدد فازی شهودی را معرفی
میکنیم. سپس به کمک یک فرآیند رتبهبندی، به حل مسائل تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقهای
میپردازیم. در نهایت، مثالی ارائه میگردد تا با روش پیشنهادی آشنا شویم
در این مقاله، اعداد فازی شهودی ذوزنقهای و تقریب نزدیکترین بازهها به توابع عضویت و عدم عضویت عدد فازی شهودی را معرفی
میکنیم. سپس به کمک یک فرآیند رتبهبندی، به حل مسائل تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقهای
میپردازیم. در نهایت، مثالی ارائه میگردد تا با روش پیشنهادی آشنا شویم
در این مقاله، اعداد فازی شهودی ذوزنقهای و تقریب نزدیکترین بازهها به توابع عضویت و عدم عضویت عدد فازی شهودی را معرفی
میکنیم. سپس به کمک یک فرآیند رتبهبندی، به حل مسائل تصمیمگیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقهای
میپردازیم. در نهایت، مثالی ارائه میگردد تا با روش پیشنهادی آشنا شویم

کلیدواژه‌ها