حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه بیرجند

20.1001.1.27174409.1399.3.2.4.1/DOR

چکیده

در این مقاله، اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای و تقریب نزدیکترین بازه ها به توابع عضویت و عدم عضویت عدد فازی شهودی را معرفی میکنیم. سپس به کمک یک فرآیند رتبه بندی، به حل مسائل تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای میپردازیم. در نهایت، مثالی ارائه میگردد تا با روش پیشنهادی آشنا شویم

کلیدواژه‌ها