زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی دانشگاه سمنان

20.1001.1.27174409.1399.3.2.6.3/DOR

چکیده

با توجه به کاربردهای فراوان زنجیره تأمین حلقه بسته طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط قطعیت و عدم قطعیت مورد توجه بسیاری از محققان برنامه ریزی قرار گرفته است از آنجایی که توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش منابع خام افزایش یافته است نیاز به بازیافت محصولات مصرفی دوچندان شده است از طرفی با توجه به این که در دنیای واقعی داده‌های مربوط به شاخص‌های اثرگذار در مسائل به صورت قطعی در دسترس نمی‌باشند بنابراین استفاده از رویکرد غیر قطعی مناسب‌تر خواهد بود. در این مقاله یک مثال کاربردی از این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها