استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا

نوع مقاله : دعوت شده

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.2.8.5/DOR

چکیده

آلودگی هوا یکی از مهمترین تهدیدها برای بشریت است. به دلیل تاثیرات زیان‌آور آلودگی هوا، باید با دقت میزان کیفیت هوا را کنترل کرد. در این مقاله برای انجام ارزیابی میزان آلودگی هوا از شاخص‌ قابلیت فرایند فازی که در حقیقت نوعی خلاصه شده عددی است و رفتار فرایند را نسبت به حدود مشخصه فنی فازی اندازه‌‌گیری می‌‌کند، استفاده شده است. همچنین معیاری فازی برای تصمیم‌گیری و تفسیر میزان آلودگی هوا در این مقاله پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها