ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان،ایران

2 گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1399.3.2.10.7/DOR

چکیده

منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. برخلاف فکر عموم که معتقدند که باید تقریب ها را دقیق تر کرد تا بهره وری افزایش یابد، بنیانگذار منطق فازی، لطفی زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل کند. این مقاله از طریق یک عملگر فازی به جای عملگرهای غیر فازی ساز، به پایش و کنترل فرایندهایی با اطلاعات فازی می پردازد و با استفاده از یک مثال صنعتی‏، این موضوع را به تصویر می کشد.

کلیدواژه‌ها