محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی صنایع گروه مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 گروه مدیریت، موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.2.11.8/DOR

چکیده

زمان بندی صحیح پروژه، شرط لازم برای موفقیت پروژه است. در مدل های سنتی زمان فعالیتها به صورت اعداد قطعی یا احتمالی در نظر گرفته می شود. در دنیای واقعی محاسبه دقیق زمان انجام هر فعالیت، مقدور نمی باشد و همواره با عدم قطعیت مواجه است. در این مقاله، مدت زمان هر فعالیت، توسط کارشناسان بصورت متغیرهای زبانی مطرح می-شود و با استفاده از تئوری فازی این متغیرهای زبانی در قالب اعداد فازی نمایش داده می‌شود. تخمین زمان تکمیل پروژه و تعیین مسیر بحرانی پروژه، با حل یک مدل برنامه‌ریزی خطی فازی مقدور خواهد بود. در این مقاله با استفاده از رتبه بندی اعداد فازی، الگوریتم FCPM برای حل مدل معرفی می‌گردد. در هیچ مرحله‌ای از این الگوریتم « غیر فازی سازی» کردن اعداد فازی انجام نمی‌شود و زمان تکمیل پروژه بصورت یک عدد فازی ذوزنقه ای بدست می‌آید. نهایتاً کارائی الگوریتم ارائه شده با یک مثال کاربردی نشان داده می‌شود .
زمان بندی صحیح پروژه، شرط لازم برای موفقیت پروژه است. در مدل های سنتی زمان فعالیتها به صورت اعداد قطعی یا احتمالی در نظر گرفته می شود. در دنیای واقعی محاسبه دقیق زمان انجام هر فعالیت، مقدور نمی باشد و همواره با عدم قطعیت مواجه است. در این مقاله، مدت زمان هر فعالیت، توسط کارشناسان بصورت متغیرهای زبانی مطرح می-شود و با استفاده از تئوری فازی این متغیرهای زبانی در قالب اعداد فازی نمایش داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها