رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز- پردیس صنعتی شهدای هویزه، دشت آزادگان، خوزستان، ایران

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

یکی از مهم‌ترین گسترش‌ها در نظریه‌ی فازی، مجموعه‌های فازی مردد می‌باشند. در این توسیع، علاوه بر امکان در نظر گرفتن اعداد به صورت فازی می‌توان نظرات تصمیم‌گیرندگان مختلف را برای پیشگیری از ناسازگاری و تعارض بین دیدگاههای آنها و البته به منظور انطباق بیشتر داده‌ها با واقعیت حاکم بر مسائل، لحاظ نمود. در این پژوهش، قصد داریم با دقت در ویژگیهایی که مجموعه‌های فازی مردد دارند روشی نوین و با عملکری شفاف جهت مقایسه این نوع اعداد مطرح نمائیم. برای این منظور، ضمن توجه به فازی بودن نظر هر یک از کارشناسان مختلف، به اشتراک بین دیدگاههای آنها و مواردی همچون خوشبینانه یا بدبینانه بودن نگرش ها دقت کافی می‌شود. مسئله تعیین درخت پوشا با حداقل وزن، یکی از مسائل اصلی و پرکاربرد در شاخه های مختلف علوم و مهندسی است. با توجه به کاربرد گسترده ی این مسئله در شبکه‌های جریان و بحث عدم قطعیت موجود در مسائل کاربردی ناشی از دنیای واقعی، در ادامه مقاله فرآیند کارایی برای یافتن درخت فراگیر کمینه با داده های فازی مردد ارائه می شود که در آن از روش جدید رتبه‌بندی مطرح شده در این نوشته، استفاده می شود. سپس مثالی عددی برای راستی‌آزمائی عملکرد فرآیند حل می کنیم. در انتها نیز نتیجه‌گیری پژوهش و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق آورده می‌شود.

کلیدواژه‌ها