تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

چکیده

در این مقاله، روش آماری جدیدی برای تعیین شاخص کارایی فرایند ارائه می نماییم. روش ارائه شده هم پیشگو و هم ناپارامتری بوده و برای تعیین شاخص کارایی فرایند های گسسته معرفی شده است. روش مذکور روشی آماری براساس فرض های معدود در خصوص توزیع های احتمال و استنباط بر اساس مشاهدات است. روش استنباط پیشگو روشی با فرض تعویض پذیری کمیت های تصادفی هم برای داده های مشاهده شده و هم برای داده های آتی (مشاهده نشده) است و عدم قطعیت را با استفاده از احتمالات فاصله ای تعیین می نماید. همچنین برآورد فازی شاخص کارایی پراکیس و زیکلاکی] 21 [ و شاخص کارایی پیشگوی جدید معرفی شده، به دست خواهد آمد.
در این مقاله، روش آماری جدیدی برای تعیین شاخص کارایی فرایند ارائه می نماییم. روش ارائه شده هم پیشگو و هم ناپارامتری بوده و برای تعیین شاخص کارایی فرایند های گسسته معرفی شده است. روش مذکور روشی آماری براساس فرض های معدود در خصوص توزیع های احتمال و استنباط بر اساس مشاهدات است. روش استنباط پیشگو روشی با فرض تعویض پذیری کمیت های تصادفی هم برای داده های مشاهده شده و هم برای داده های آتی (مشاهده نشده) است و عدم قطعیت را با استفاده از احتمالات فاصله ای تعیین می نماید. همچنین برآورد فازی شاخص کارایی پراکیس و زیکلاکی] 21 [ و شاخص کارایی پیشگوی جدید معرفی شده، به دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها