معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده‌های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده از روش‌های کنترل کیفیت آماری در حوزه‌های مختلف پزشکی می‌تواند در بهبود کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. نمودارهای کنترل کیفیت ریسک تعدیل شده به دلیل در نظر گرفتن مخاطرات قبل از عمل جراحی بیماران جهت پایش عملکرد جراحان تأثیر به سزایی دارد. به علت مبهم و نادقیق بودن ریسک و بیان آن به صورت عبارات کم، متوسط، زیاد و... لازم است که در قالب یک عدد فازی در نظر گرفته شود. در این صورت نمودارهای کنترلی خاصی برای پایش مقادیر آماره‌هایی که بر اساس داده‌های فازی ساخته شده‌اند، نیاز است. در این مطالعه این نمودارهای کنترلی معرفی می‌شوند. سپس با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از اعمال جراحی بیماران قلبی، نتایج بررسی و مقایسه خواهند شد.
استفاده از روش‌های کنترل کیفیت آماری در حوزه‌های مختلف پزشکی می‌تواند در بهبود کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. نمودارهای کنترل کیفیت ریسک تعدیل شده به دلیل در نظر گرفتن مخاطرات قبل از عمل جراحی بیماران جهت پایش عملکرد جراحان تأثیر به سزایی دارد. به علت مبهم و نادقیق بودن ریسک و بیان آن به صورت عبارات کم، متوسط، زیاد و... لازم است که در قالب یک عدد فازی در نظر گرفته شود. در این صورت نمودارهای کنترلی خاصی برای پایش مقادیر آماره‌هایی که بر اساس داده‌های فازی ساخته شده‌اند، نیاز است. در این مطالعه این نمودارهای کنترلی معرفی می‌شوند. سپس با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از اعمال جراحی بیماران قلبی، نتایج بررسی و مقایسه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


[١ [طاهری، م. و ماشین چی، م. (١٣٨٧ (مقدمه ای بر احتمال و آمار فازی، دانشگاه
ش هی د ب اهن ر، ک رم ان.
[٢ [خ دای ی، ا. (١٣٨٨ (رگ رس ی ون خ ط ی ف ازی و ک ارب ردهای آن در پ ژوهش های ع ل وم
اج ت م اع ی، م ج ل ه م ط ال ع ات اج ت م اع ی ای ران.
[3] Atalik, G. and Senturk, S. (2018) A new approach for parameter estimation in
[4] Atashgar, K. and Alanchari, A. (2017) Improving the Quality of Surgical and
Treatment Processes Using Cumulative Sum Control Charts: A Comprehensive
and Applied Review, Iranian Journal of Surgery, 25(1), 100-126.
[5] Gildeh, B. S. and Gien, D. (2002) A goodness of fit index to reliability analysis
in fuzzy model. In3rd WSEAS international conference on fuzzy sets and fuzzy
systems, Iterlaken, Switzerland.
[6] Klein, J. P. and Moeschberger, M. L. (1997) Survival Analysis: Techniques for
Censored and Truncated Data, Springer: New York, 373-400.
[7] Lovegrove, J., Sherlaw-Jahnson, C., Valencia, O. and Gallivan, S. (1999) Monitoring the Performance of Cardiac Surgeons, Journal of the Operational Research
Society, (50) , 684-689.
[8] Lovegrove, J., Valencia, O., Treasure, T., Sherlaw-Jahnson, C. and Gallivan, S.
(1997) Monitoring the result of Cardiac surgery by variable-life-adjusted display,
The Lancet, 18 (350(9085)) , 1128-1130.
[9] Montgomery, D. C. (1991) Introduction to Statistical Quality Control, Second Edition, John Wiley and Sons, New York.
[10] Moustakides, G. V. (1986) Optimal Stopping times for detecting changes in distributions, Annals of Statistics, (14), 1379-1387.
[11] Namdari, M., Yoon, J. H., Abadi, A., Taheri, S. M. and Choi, S. H. (2015)
Fuzzy logistic regression with least absolute deviations estimators, Soft Computing, (19(4)), 909-917.
[13] Parsonnet, V., Dean, D. and Bernstein, A. D. (1989) A method of uniform stratification of risks for evaluating the result surgery in acquired adult heart disease,
Circulation, 779 (Supp11) , 1-12.
[14] Poloniecki, J., Valencia, O. and Littlejohns, P. (1998) Cumulative risk-adjusted
mortality chart for detecting changes in dcath rate: Observational study of heart
surgery, British Medical Journal,(316) , 1697-1700.
[15] Pourahmad, S., Ayatollahi, S. M. T., Taheri, S. M. and Agahi, Z. H. (2011) Fuzzy
logistic regression based on the least squares approach with application in clinical
studies, Computers and Mathematics with applications, (62) , 3353-3365.
[16] Sego, L. H. (2006) Ph.D. Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
[17] Sego, L. H., Reynolds, MR. Jr. and Woodall, W. H. (2009) Risk-adjusted monitoring of survival times, The journal of Statistics in Medicine, (28) , 1389-1401.
[18] Steiner, S. H., Cook, R. J., Farewell, V. T. and Treasure, T. (2000) Monitoring
surgical performances using risk-adjusted cumulative sum charts, Biostatistics,
(1) , 441-452.
[19] Woodall, W. H. (2006) The Use of Control Charts in Health-Care and PublicHealth Surveillance, Journal of Quality Technology, 89-104.[12] Page, E. S. (1954) Continuous inspection Schemes, Biometrika, (41), 100-115.fuzzy logistic regression. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 15(1), 91-102