بررسی تاثیر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق در کسب و کارهای کشاورزی با ضرایب فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه گردشگری و هتلداری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

2 ربی، گروه گردشگری و هتلداری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر موضوع تقاضای انرژی و عوامل مؤثر بر آن به موضوع بسیار بحث برانگیزی تبدیل شده است. بررسی مصرف انرژی در کسب و کارهای کشاورزی ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته همراه با افزایش تولید و افزایش ضریب مکانیزاسیون، مصرف انواع حامل‌های انرژی از جمله برق افزایش یافته است. در مطالعات متعددی با استفاده از روش‌های اقتصاد‌سنجی عوامل موثر بر مصرف برق در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. اما با توجه به محدودیت‌های روش‌های رگرسیون کلاسیک، در این مطالعه از روش فازی برای بررسی اثر شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی بر مصرف برق کسب و کارهای کشاورزی طی دوره 1398-1349 استفاده شده است. کاربرد رگرسیون فازی به دلیل انعطاف‌پذیری این مدل و عدم وجود فروض محدود کننده روش‌های رگرسیون کلاسیک می‌باشد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که متغیر تولید بخش کشاورزی بیشترین تاثیر بر مصرف برق را در این بخش داشته است. همچنین متغیرهای شاخص تنوع صادراتی و توسعه مالی در کران بالا و پائین تاثیر مثبت و معنادار بر افزایش مصرف برق در بخش کشاورزی داشتند. بنابراین شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقاضای برق کشاورزی و بررسی میزان تأثیر آ‌ن‌‌ها بر مصرف برق، می‌‌تواند در جهت اتخاذ تصمیمات و سیاست‌‌های مناسب بهینه‌‌سازی مصرف انرژی با هدف توسعه اقتصادی و رشد تولید کسب و کارهای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها