رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: صنایع مس شهید باهنر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

2 موسسه عالی امام جواد (ع)، یزد.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و بهبود عملکرد منابع انسانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس در مدل تعالی سازمانی در صنایع مس شهید باهنر کرمان پرداخته است. به منظور اولویت بندی هریک از معیارهای مدل تعالی سازمانی در راستای بهبود عملکرد منابع انسانی از دیدگاه کارشناسان و کارکنان از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد که از بین معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی از دیدگاه افراد مشارکت کننده در پژوهش معیار شرکت‌ها و منابع در رتبه اول، معیاررهبری با امتیاز نهایی در رتبه دوم، نتایج کسب و کار (فرایند) با امتیاز نهایی در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. در این پژوهش همچنین به منظور اولویت بندی زیر معیارهای هریک از معیارهای پژوهش از مدل تاپسیس استفاده شد که نتایج منتج از زیر معیارهای رهبری با استفاده از تاپسیس نشان دهنده آن است که از بین زیر معیارهای مورد نظر برای معیار رهبری، زیر معیار تعامل فعال با ذی نفعان بیرونی در رتبه اول و زیر معیار دستاورد پروژه‌های بهبود رهبری در رتبه آخر قرار گرفته است. با توجه به نتایج منتج از اولویت بندی معیارهای بدست آمده مشخص شد که به منظور دستیابی به عملکرد منابع انسانی مطلوب با استفاده از تعالی سازمانی نیازمند آن است که شرکت مورد مطالعه، استراتژی و اصولی صحیح در راستای اجرای مؤثر فرایندهای حاکم بر شرکت مدیریت نماید.

کلیدواژه‌ها