ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، ایران.

چکیده

امروزه روش های مبتنی بر انتخاب ویژگی با توجه به افزایش داده های حجیم مورد توجه قرار گرفته اند. علاوه بر این با تولید مداوم داده های مختلف و نیز ابعاد بالای این داده ها، روش های مؤثر در کاهش ابعاد به ویژه انتخاب ویژگی مورد نیاز هستند. بسیاری از داده ها را می توان در گروه داده های چندبرچسبی قرار داد. به این معنا که هر نمونه در مجموعه داده می تواند متعلق به بیش از یک کلاس داده باشد. در این مقاله، یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر مجموعه های فازی مردد برای کاهش ایعاد داده های چندبرچسبی مبتنی بر مفهوم مجموعه های فازی مردد ارائه شده است. در این روش ما از ترکیب سه معیار مختلف در اندازه گیری همبستگی بین ویژگی ها وبرچسب ها و همچنین سه معیار شباهت برای اندازه گیری شباهت بین ویژگی ها استفاده کرده ایم. در واقع هر کدام از این روش ها را به عنوان یک خبره برای تصمیم گیری در انتخاب ویژگی درنظر گرفته ایم. ترکیب روش های همبستگی و شباهت بر اساس مفهوم انرژی اطلاعات در مجموعه های فازی مردد انجام گرفته است. برای اثبات مؤثر بودن روش پیشنهادی، مقایساتی با روش های جدید در حوزه انتخاب ویژگی چندبرچسبی صورت گرفته است. این مقایسات بر
اساس معیار های دقت، زیان همینگ و زمان اجرای الگوریتم انجام شده اند.

کلیدواژه‌ها