شاخص‌های کارایی یک‌متغیره و چندمتغیره در محیط فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

2 معاونت پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

در کنترل کیفیت آماری، دو بحث مهم شامل کارت‌های کنترل و شاخص‌های کارایی وجود دارد. کارت‌های کنترل برای بررسی پایدار بودن فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند و پس از تعیین پایداری، بر اساس داده‌های موجود، پارامترهای اصلی فرایند براورد می‌شوند. شاخص های کارایی فرایند معیارھای عددی هستند که میزان مطابقت محصولات
تولیدی یک فرآیند با مشخصات در نظر گرفته شده توسط مشتریان یا تولیدکنندگان را نشان
می دهند. اگر کیفیت محصولات فقط به یک متغیر بستگی داشته باشد، شاخص های یک متغیره مورد استفاده قرار می گیرند و در فرایندهایی که کیفیت به دو یا چند متغیر وابسته مربوط باشد، شاخص های چندمتغیره به‌کار گرفته می‌شوند.
در دنیای واقعی، بسیاری از اندازه‌گیری‌ها نادقیق هستند که به دلیل وجود ابهام است. بنابراین، از منطق فازی برای توصیف آن‌ها استفاده می‌شود. در این‌جا مواردی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حدود مشخصات متغیر/متغیرهای مورد بررسی فازی هستند. بنابراین برای اندازه‌گیری کارایی فرایند، از شاخص‌های فازی باید استفاده شود.

در مقاله حاضر، برای فرایندهای یک‌متغیره، دو شاخص کارایی فازی یک‌متغیره معرفی می‌کنیم. به علاوه، برای فرایندهای چندمتغیره، یک شاخص کارایی چند متغیره فازی و یک بردار کارایی چند متغیره فازی ارائه می‌کنیم. برای نشان دادن طریقه استفاده از شاخص‌های پیشنهاد شده، از مثال های کاربردی استفاده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها