کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه گردشگری و هتلداری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

2 مربی، گروه گردشگری و هتلداری، دانشکده گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاداسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/jfsa.2022.323792.1110

چکیده

رشد سریع فناوری‌های نوظهور در زمینه کسب و کار، اهمیت کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید و نوآورانه را افزایش داده است. بنابراین نقش کارآفرینان به عنوان یک عنصر کلیدی در جوامع که تاثیر بسزایی در بهره‌وری، نوآوری، اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند، حائز اهمیت روز افزون است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی و کسب و کارهای مربوط به آن است. بدین منظور ابتدا با مروری بر مطالعات پیشین و مصاحبه با خبرگان حوزه کارآفرینی، اقتصاد و صاحبان کسب و کارهای کشاورزی استان کرمان، مجموعه‌ای از مولفه‌های کارآفرینی کشاورزی استخراج شدند. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه و نرم-افزارهای آماری Excel،Spss و Expert choice داده‌ها و آمار جمع-آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش مورد استفاده، به دلیل عدم قطعیت در پاسخ‌ها، تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده است. بنابراین برای وزن‌دهی به نظرات خبرگان و تعیین وزن معیارها و گزینه‌ها از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. در نهایت بر اساس ماتریس مقایسات زوجی عوامل درونی و بیرونی موثر بر کارآفرینی کشاورزی شناسایی و اولویت‌بندی شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه کارآفرینی به بهبود زیرساخت‌های فیزیکی، و بستر‌های مناسب اجتماعی و فرهنگی، ارتقاء نظام-های آموزشی و پژوهشی، بهبود ساختار‌های اداری و مالی و حمایت‌های نهادی و قانونی نیاز دارد. سرانجام با تدوین استراتژی‌های مناسب سعی شده است، گامی موثر در جهت بهبود کارآفرینی، توسعه کسب و کارهای کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی استان کرمان برداشته شود.

کلیدواژه‌ها