نمودارهای کنترل شوهارت بر اساس کیفیت فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1397.1.1.5.6/DOR

چکیده

مفهوم کیفیت فازی که بر پایه‌ ی مفهوم مجموعه‌های فازی مطرح می‌شود، در اغلب محیط‌های صنعتی قابل استفاده است. در این مقاله، پس از معرفی کیفیت فازی به تعمیم نمودار های کنترل شوهارت مبتنی بر کیفیت فازی می‌ پردازیم.
نمودار های تعمیم‌ یافته در این مقاله متشکل از نمودار کنترل فازی تعداد اقلام معیوب، نمودار کنترل فازی نسبت اقلام معیوب و نمودار کنترل فازی تعداد نقص‌ها در واحد بازرسی می‌باشند. وجه مشترک تمامی این نمودارها، استفاده از آماره‌ ی تعداد اقلام معیوب / ناقص است که تابعی از یک مشخصه کیفی می‌باشد و البته این مشخصه کیفی، مبتنی بر کیفیت فازی بصورت کمّی اندازه‌گیری می‌شود. وقتی استفاده از این نمودارهای کنترل فازی توجیه عملی دارد که درجه‌ ی بی‌ کیفیتی (میزان عیب / نقص) تمامی اقلام معیوب / ناقص با یکدیگر مساوی و یکسان نباشند. برای تفهیم بهتر مطالب از یک مثال کاربردی در انتهای این مقاله استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها