عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 بخش آمار- دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش آمار-دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با در نظر گرفتن برخی عملگرهای جمع بندی، بردارهای وزنی خاصی تعریف می شود. سپس، تعریف عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی با استفاده از یک بردار وزنی خاص داده شده ارائه می شود. به علاوه، نشان داده می شودکه تعریف پیشنهادی برای عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل، تعمیمی از تعریف ارائه شده توسط لیزاسوئین و مورنو می باشد.

چکیده تصویری

عملگرهای میانگین وزن دار ترتیبی روی مشبکه های کامل

کلیدواژه‌ها