پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی

چکیده

پیش بینی فرایند های طبیعی که رفتار دقیقی ندارند همواره یکی از زمینه های مرد
علاقه انسان بوده است تا بتواند با اطلاع قبلی از اتفاق پیش رو برنامه ریزی های بهتری برای
خود انجام دهد. یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند در این راستا سیستم های هوشمند به ویژه
شبکه های فازی-عصبی می باشند. در این مقاله قصد داریم تا با استفاده از این ساختار به پیش
بینی میزان مطلق رطوبت هوا بپردازیم. برای آموزش پارامتر های قسمت تالی شبکه فازی-
عصبی از روش گرادیان نزولی و برای پارامتر های قسمت مقدم شبکه از الگوریتم ژنتیکاستفاده
شده است به صورتی که تابع هزینه با هدف کمینه شدن مجموع مربعات خطا در نظر گرفته شده
است. همچنین در این مقاله برای آموزش پارامتر های غیرخطی قسمت مقدم از الگوریتم ژنتیک

کلیدواژه‌ها