پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین توسی

چکیده

پیش بینی فرایندهای طبیعی که رفتار دقیقی ندارند همواره یکی از زمینه های مورد علاقه انسان بوده است تا بتواند با اطلاع قبلی از اتفاق پیش رو برنامه ریزیهای بهتری برای خود انجام دهد. یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند در این راستا سیستم های هوشمند به ویژه شبکه های فازی-عصبی می باشند. در این مقاله قصد داریم تا با استفاده ازاین ساختار به پیش بینی میزان مطلق رطوبت هوا بپردازیم. برای آموزش پارامترهای قسمت تالی شبکه فازی- عصبی از روش گرادیان نزولی و برای پارامترهای قسمت مقدم شبکه ازالگوریتم ژنتیک استفاده شده است به صورتی که تابع هزینه با هدف کمینه شدن مجموع مربعات خطا در نظر گرفته شده است.همچنین در این مقاله برای آموزش پارامتر های غیرخطی قسمت مقدم از الگوریتم ژنتیک

کلیدواژه‌ها