حسابگری با واژگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.1.1.9/DOR

چکیده

حسابگری با واژگان  یک سیستم حسابگری است که توانایی مهمی را در زمینه مهندسی پزشکی زیست شناسی و فیزیک ارائه میدهد که توسط پروفسور زاده و به خصوص با نوشتن مقاله ای با عنوان منطق فازی= با حسابگری با واژگان  مطرح شد. در این مقاله به بررسی برخی مفاهیم، تعاریف، نتایج اولیه و در نهایت به تشریح فرآیند حسابگری با واژگان  می پردازیم

کلیدواژه‌ها