حسابگری با واژگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 شهید باهنر کرمان

چکیده

محاسبه با لغات توسط پروفسور زاده و به خصوص با نوشتن مقاله ای با عنوان منطق فازی=محاسبه با لغات 􀎋 چ
مفاهیم، تعاریف، نتایج اولیه و در نهایت به تشریح فرآیند محاسبات با لغات 􀍳 برخ 􀍳 مطرح شد. در این مقاله به بررس
پردازیم.

کلیدواژه‌ها