طرح نمونه گیری برای پذیرش انباشته ای از تولیدات با کیفیت فازی: چرا و چگونه؟

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

20.1001.1.27174409.1398.2.1.2.0/DOR

چکیده

در طراحی کلاسیک، اغلب طرح های نمونه گیری برای پذیرش، معمولا تمامی مشاهدات و پارامترهای طرح مقادیر دقیقی در نظر گرفته می شوند اما در عمل، وجود ابهام در مقدار برآورد شده برخی از پارامترها و حتی مقادیر گزارش شده برای مشاهدات، اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، پس از بیان علت نادقیق انگاشتن نسبت اقلام معیوب انباشته، به تعمیم طرح نمونه گیری یک مرحله ای متغیر مبتنی بر نسبت اقلام معیوب انباشته فازی در حضور مشاهدات دقیق می پردازیم. همچنین ضمن بررسی منحنی مشخصه عملکرد طرح معرفی شده، از یک مثال کاربردی برای تفهیم بهتر مطالب، در انتهای مقاله استفاده می شود. نتایج نشان دادند که طرح معرفی شده در محیط فازی، می تواند به عنوان تعمیمی از طرح موجود در محیط غیر فازی باشد.

کلیدواژه‌ها