طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برق دانشکده مهدسی دانشگاه فسا

2 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده

چکیده. در این مقاله مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای شامل اشباع، محدود کننده نرخ تغییر
توان و تأخیر زمانی در نظر گرفته شده و برای کنترل فرکانس-بار آن کنترل کننده تناسبی- انتگرالی
مرتبه کسری P Iλ به دلیل عملکرد انعطاف پذیر و مقاوم آن پیشنهاد گردیده است. از الگوریتم
تکامل تفاضلی بهبود یافته با فازی FDE برای تعیین بهینه پارامترهای این کنترل کننده با هدف
کمینه کردن میانگین مربعات تغییرات فرکانس، تلاش کنترلی و ترکیب وزنی هر دو استفاده شده
است. به دلیل دشواری تعیین دقیق توابع عضویت سیستم فازی، فازی نوع دو بازه ای IT2F
اعمال گردیده است. شاخص عددی ماکزیمم اندازه تغییرات فرکانس و دو شاخص عددی مغایر
میانگین مربعات تغییرات فرکانس و میانگین مربعات تلاش کنترلی برای بررسی عملکرد سیستم
کنترل شده، به کار رفته است. با افزایش و کاهش قابل ملاحظه ی پارامترهای سیستم ریزشبکه،
حساسیت طرح کنترل پیشنهادی ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی موید عملکرد مطلوب و
مقاوم کنترل کننده است

کلیدواژه‌ها