طراحی کنترل کننده فرکانس- بار PI مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی فازی نوع ٢ بازه ای برای مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برق دانشکده مهدسی دانشگاه فسا

2 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

20.1001.1.27174409.1398.2.1.3.1/DOR

چکیده

در این مقاله مدل غیرخطی ریزشبکه جزیره ای شامل اشباع، محدود کننده نرخ تغییر توان و تأخیر زمانی در نظر گرفته شده و برای کنترل فرکانس-بار آن کنترل کننده تناسبی- انتگرالی مرتبه کسری(P I λ)به دلیل عملکرد انعطاف پذیر و مقاوم آن پیشنهاد گردیده است. از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته با فازی(FDE)برای تعیین بهینه پارامترهای این کنترل کننده با هدف کمینه کردن میانگین مربعات تغییرات فرکانس، تلاش کنترلی و ترکیب وزنی هر دو استفاده شده است. به دلیل دشواری تعیین دقیق توابع عضویت سیستم فازی، فازی نوع دو بازه ای(IT2F) اعمال گردیده است. شاخص عددی ماکزیمم اندازه تغییرات فرکانس و دو شاخص عددی مغایر میانگین مربعات تغییرات فرکانس و میانگین مربعات تلاش کنترلی برای بررسی عملکرد سیستم کنترل شده، به کار رفته است. با افزایش و کاهش قابل ملاحظه ی پارامترهای سیستم ریزشبکه، حساسیت طرح کنترل پیشنهادی ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی موید عملکرد مطلوب و مقاوم کنترل کننده است

کلیدواژه‌ها