متغیر تصادفی فازی LR

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پس از مروری انتقادی به متغیرهای تصادفی فازیی که تا کنون مطرح شده اند، در این مقاله نوعی جدید از این مفهوم به نام
"متغیر تصادفی قطعه قطعه شده خطی " مبتنی بر تعدادی متناهی از برش تصادفی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها