متغیر تصادفی فازی LR

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.1.5.3/DOR

چکیده

پس از مروری انتقادی به متغیرهای تصادفی فازیی که تا کنون مطرح شده اند، در این مقاله نوعی جدید از این مفهوم به نام"متغیر تصادفی قطعه قطعه شده خطی " مبتنی بر تعدادی متناهی از برش تصادفی معرفی شده است. وقتی تعداد این برشهای تصادفی به بی نهایت میل میکند متغیر تصادفی قطعه قطعه شده خطی، به نوعی دیگر از متغیر تصادفی فازی که آن را متغیر تصادفی فازی LR مینامیم میل میکنند. بنابراین مبتنی بر این حالت حدی در انتهای این مقاله تعریفی بهتر دقیق تر و در عین حال ساده تر برای متغیر تصادفی فازی ارائه میشود همچنین چندین مثال عددی برای انتقال بهتر مفاهیم و تعاریف براساس شبیه سازی مطرح شده است

کلیدواژه‌ها