t-نرم های ارشمیدسی و قانون تناقض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.1.1=DOR

چکیده

در این مقاله، ابتدا مفهوم t-نرم را معرفی کرده و به بررسی خواص اولیه t-نرم ها می پردازیم. سپس  t-نرم های ارشمیدسی را مد نظر قرار داده و به طور مفصل مورد مطالعه قرار میدهیم. با مد نظر قراردادن مولدهای ضربی و جمعی برای -T نرم های ارشمیدسی مثالهای مختلفی از این رده از -T نرم ها را ارائه می کنیم. در ادامه یکریختی  t-نرم ها را تعریف کرده و نشان میدهیم تا حد  یکریختی، تنها دو t-نرم ارشمیدسی داریم: t-نرم حاصلضرب و t-نرم لوکاسویچ.  در انتها t-نرم های ارشمیدسی صادق در قانون تناقض را توصیف می کنیم.

کلیدواژه‌ها