بررسی عوامل موثر بر پدیده طلاق با استفاده ازنقشه شناختی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 گروه روانشناسی، موسسه عالی حکمت رضوی

20.1001.1.27174409.1398.2.2.7.7=DOR

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر طلاق از طریق خبرگان روانشناس و قضات دادگاههای خانواده با استفاده از نقشه شناختی فازی است.
روش: شرکت کنندگان این پژوهش20 نفر از خبرگان حوزه پژوهش طلاق متشکل از اساتید دانشگاه ، روانشناسان و قضات دادگاه های خانواده در دادگستری خراسان رضوی بودند که عوامل موثر بر طلاق را در نظریه انگیزش - انتظار ویکتور وروم از طریق پاسخ گویی به پرسشنامه های با عبارت فازی بررسی نمودند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متغیر انتظارات برآورده نشده با درجه مرکزیت 59/2، مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر دیگر متغیرها و پدیده طلاق است. پس‌ازآن اعتیاد با درجه مرکزیت 70/1 و دخالت خانواده ها با درجه مرکزیت 38/1، دومین و سومین متغیر تأثیرگذار در مدل نقشه شناختی فازی طلاق پژوهش می‌باشد.
نتیجه گیری: این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه توجه به عوامل مؤثر برطلاق در درمانهای روانشناختی و مشاوره های حقوقی برای روانشناسان و قضات دادگاههای خانواده حاصل می کند و ضمن شناسایی دقیق عوامل موثر طلاق ، در جهت پیشگیری از آسیب های خانواده ارائه طریق می نماید.

کلیدواژه‌ها