برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.8.8=DOR

چکیده

برنامه ریزی دوترازه یکی از مسائل پرکاربرد در برنامه ریزی چند ترازه می باشد که در آن دو تصمیم گیرنده در یک ساختار سلسله مراتبی بترتیب تصمیم می گیرند. در تراز بالایی، پیشرو و در تراز پایینی، دنباله رو قرار دارند. در این مقاله، برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای نادقیق، مورد بررسی قرار می گیرد. الگوریتم بهترین - kام برای برنامه ریزی کسری خطی دوترازه ی بازه ای تعمیم داده شده است. از طرفی برنامه ریزی کسری خطی دوترازه ی فازی با استفاده از - αبرش به یک برنامه ریزی بازه ای تبدیل شده و با استفاده از الگوریتم مطرح شده، حل می گردد. جواب های بدست آمده به تصمیم گیرنده کمک می کند که جواب مورد نظرش را انتخاب کند

کلیدواژه‌ها