برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با پارامترهای بازه ای و فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

برنامه ریزی دوترازه یکی از مسائل پرکاربرد در برنامه ریزی چند ترازه می باشد که در
آن دو تصمیم گیرنده در یک ساختار سلسله مراتبی بترتیب تصمیم می گیرند. در تراز بالایی،
پیشرو و در تراز پایینی، دنباله رو قرار دارند. در این مقاله، برنامه ریزی کسری خطی دوترازه با
پارامترهای نادقیق، مورد بررسی قرار می گیرد. الگوریتم بهترین - kام برای برنامه ریزی کسری
خطی دوترازه ی بازه ای تعمیم داده شده است. از طرفی برنامه ریزی کسری خطی دوترازه ی فازی
با استفاده از - αبرش به یک برنامه ریزی بازه ای تبدیل شده و با استفاده از الگوریتم مطرح
شده، حل می گردد. جواب های بدست آمده به تصمیم گیرنده کمک می کند که جواب مورد نظرش
را انتخاب کند

کلیدواژه‌ها