کنترل و مدیریت انرژی در سیستم محرکه رانشی خودروها

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 بخش علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش علوم کامپیوتر، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.10.0=DOR

چکیده

با توجه به ارتقاء فناوری، خودروهای الکتریکی هیبریدی به عنوان جایگزین مناسبی برای خودروهای متداول، به دلایل گوناگون مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. به طور کلی خودروهای الکتریکی هیبریدی به خودروهایی اطلاق می شوند که برای رانش از بیش از دو منبع تولید توان استفاده می کنند. در این عرصه رقابت اصلی تولیدکنندگان، در خصوص طراحی سیستم کنترل این نوع خودروها است. سیستم کنترل مبتنی بر مدیریت انرژی منابع چندگانه و تولید توان این خودروها است که می بایست الزاماتی را که وابستگی نزدیکی به ساختار سیستم محرکه رانشی، مشخصات و المان های خودرو دارد را برآورده کند. در این مقاله با بهینه سازی توابع عضویت فازی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی گرانشی، سطح شارژ باتری را در حد قابل قبول نگه داشته و همچنین مصرف سوخت را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها